Deklaracja dostępności

Oświadczenie w sprawie dostępności
To jest oficjalne oświadczenie o dostępności (accessibility statement) witryny internetowej Domu Kultury „KADR” www.dkkadr.waw.pl.
Dom Kultury „KADR” zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
W Domu Kultury „KADR” przeprowadzono samoocenę dostępności dla osób niepełnosprawnych cyfrowej strony internetowej w odniesieniu do wytycznych określonych w załączniku do ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. oraz skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test – European Internet Inclusion Initiative (http://checkers.eiii.eu/), z którego wynika, że strona internetowa www.dkkadr.waw.pl spełnia wymagania w 99,24 %.

Data publikacji strony internetowej: 2019-01-14
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-01-29

Status pod względem zgodności
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
1.brak opisów alternatywnych i tytułów dla zdjęć i grafik,
2.brak audio deskrypcji dla materiałów video/multimedialnych
3.brak mapy serwisu

Wyłączenia:
– mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
– część plików została opublikowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Informacja o dostępności
Strony zostały zrealizowane z uwzględnieniem wytycznych WCAG 2.0 i zgodnie ze standardami sieciowymi. Serwis został zaprojektowany tak, aby był możliwy do obsłużenia dla jak najszerszej grupy użytkowników, niezależnie od używanej technologii, oprogramowania lub posiadanej dysfunkcji. Nieustannie poszukujemy rozwiązań, aby zwiększyć dostępność i użyteczność naszej strony internetowej. Jeżeli masz jakieś uwagi albo komentarze skontaktuj się z nami.

Zgodność ze standardami:
Serwis jest zgodny ze standardami W3C:
– HTML 5
– WCAG 2.0 (Podwójne A)

Kompatybilność:
Obsługa serwisu możliwa jest zarówno przy pomocy myszki jak i klawiatury.

Wygląd:
Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące. Posiada przełączniki: trybu wysokiego kontrastu oraz powiększenia czcionki. Ma możliwość zmiany stylowania logo, pozwalającą na włączenie animacji oraz zmianę kolorów zależnie od trybu WCAG. Posiada ulepszoną nawigację klawiaturą dla slidera oraz innych elementów strony. Posiada możliwość wyłączenia animacji oraz przyklejonego menu dla trybu wysokiego kontrastu. Ruch, animacje, banery – żaden element serwisu nie miga
w tempie szybszym niż 3 razy na sekundę.
Serwis wykorzystuje technologię CSS (Cascading Style Sheets), JavaScript oraz język programowania PHP.

Skróty klawiaturowe:
Serwis nie jest wyposażony w skróty klawiaturowe, które mogłyby wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.

Wersja mobilna serwisu
Serwis można przeglądać na ekranach urządzeń mobilnych, takich jak telefony komórkowe i tablety. Zbudowany został w oparciu o metodę Responsive Web Design, dzięki czemu automatycznie dostosowuje moduły strony do rozdzielczości ekranu urządzenia mobilnego.
Dom Kultury „KADR” nie oferuje osobnych aplikacji mobilnych.

Oświadczenie sporządzono dnia 29.01.2020 r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Kontakt
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą do kontaktu jest Agnieszka Kuźma mail: promocja@dkkadr.waw.pl

Kontaktować można się także pod numerem telefonu: 787-086-382 Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna
1.Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.
Budynek użyteczności publicznej – Domu Kultury „KADR” w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy, zlokalizowany przy ul. Rzymowskiego 32 w Warszawie, wraz z parkingiem podziemnym (wjazd z tyłu budynku) od ulicy Orzyckiej. Wejście główne do budynku znajduje się od strony ulicy Cybernetyki.

2.Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.
Przestrzenie komunikacyjne budynku są wolne od barier poziomych i pionowych, Budynek posiada cztery kondygnacje naziemne i jedną podziemną, dwa główne trzony komunikacji pionowej: klatka schodowa KL1 wraz z windą oraz klatka schodowa KL2 wraz z windą, która powiązana jest ze strefą Sali widowiskowej.

3.Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.
– dostosowanie sali kinowo teatralnej oraz zaplecza (garderoby) dla użytkowników z niepełnosprawnością;
– zapewniono możliwość wyjścia na scenę dzięki podnośnikowi dostępnemu z tyłu sceny;

4.Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.
Garaż podziemny z dwoma miejscami dla osób niepełnosprawnych z ogólnej liczby 52 miejsc parkingowych. Wjazd z tyłu budynku od ulicy Orzyskiej. Parking płatny. Uiszczanie opłat na poziomie O w recepcji budynku. 15 minut na wyjazd po opłaceniu postoju. Komunikacja winda.

5.Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach. Dom Kultury „KADR” zapewnia wstęp do budynku osobie z psem asystującym. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Udogodnienia:
– czytelny układ wejść do budynku;
– wejście z poziomu terenu;
– toalety dla osób z niepełnosprawnością;
– strefy budynku wyróżnione kolorystyczne i materiałowo
– łatwiejsza orientacja;
– obniżona lada recepcyjna;
– 2 windy;
– 2 klatki ewakuacyjne;
– dostosowanie sali kinowo-teatralnej oraz zaplecza dla użytkowników z niepełnosprawnością;
– zapewniono możliwość wyjścia na scenę dzięki podnośnikowi dostępnemu z tyłu sceny;
– przebieralnie oraz toalety i prysznice dostosowane do potrzeb osób niepełnoprawnych na zapleczu;
– możliwość realizacji zajęć i dla osób z różnymi niepełnosprawnościami.

Utrudnienia:
– brak oznaczeń w alfabecie Braille’a;
– prysznice w strefach przebieralni niedostosowane (brodzik);
– patio budynku na 2. piętrze bez możliwości wyjścia przez osoby poruszające się na wózkach;
– wąski przedsionek w strefie garażu podziemnego;
– brak systemu przyzywowego w toaletach;
– brak pętli indukcyjnej oraz jakiegokolwiek innego systemu do tłumaczenia języka migowego.

Poziomy budynku:
Poziom -1 (Podziemie)

– garaż podziemny na 52 miejsc parkingowych,
– komunikacja i klatki schodowe
Poziom 0 (Parter):
– przestrzeń dostępna dla użytkowników na parterze budynku może działać, jako jedna strefa domu kultury lub jako dwie niezależne: wejście do domu kultury oraz wejście do strefy foyer sali widowiskowej.
Strefa wejścia głównego
hol wejściowy zaprojektowany został jako przestrzeń dwukondygnacyjna. Przylegają do niego szatnie oraz pomieszczenie ochrony. Sala klubowa (Akumulator) z zapleczem znajduje się w południowo – wschodnim narożniku kondygnacji. Hol wejściowy łączy się z przestrzenią wielofunkcyjną – miejscem spotkań, rozmów, wydarzeń, odpoczynku etc. Do przestrzeni tej przylegają ogólnodostępne toalety oraz sala kameralna „Marzyciel”.

Część widowiskowa
sala widowiskowa posiada stałą widownię na 252 osób oraz scenę z kieszenią i przestrzenią obsługi technicznej.

Poziom +1 (Pierwsze Piętro):
– pierwsze piętro otwiera się w formie antresoli na przestrzeń holu wejściowego,
– pokoje administracyjne biurowe i administracyjno-techniczne rozmieszczone wzdłuż wewnętrznej komunikacji,
– internetowy świat kultury jest otwartą przestrzenią na antresoli wewnątrz holu głównego,
– na końcu antresoli znajduje się wejście do pomieszczeń przestrzeni młodzieżowej „MALL” z niezbędnym zapleczem,
– sala edukacyjna komputerowa „Matrix”
– toalety na parterze tak, jak na pierwszym i drugim piętrze zgrupowano wokół wspólnego pionu,
– na pierwszym piętrze, dostępnym z części technicznej klatką KL3 lub podnośnikiem W3, zlokalizowano garderoby, magazyn kostiumów, a także reżyserkę kabiną projekcyjną.

Poziom +2 (Drugie Piętro);
– na osi komunikacji znajduje się sala konferencyjna na 49 osób z krzesłami.
– 4 pokoje biurowe pracowników zajmujących się działalnością programową, są skumulowane w jednym miejscu, jako blok w reprezentacyjnej przestrzeni holu,
– stolarnia , pracownie ceramiczne i pracownie plastyczne,
– galeria wystaw,
– w drugim skrzydle umieszczono sale języków obcych oraz blok sal edukacyjnych: muzycznych i plastycznych,
– w narożniku kondygnacji znajdują się kolejne sale muzyczne oraz studio nagrań z reżyserką,
– z poziomu drugiego piętra dostępne są dwa wewnętrzne patia budynku bez możliwości wyjścia przez osoby poruszające się na wózkach;

Poziom +3 (Trzecie Piętro);
– 3 sale edukacyjne: „Tupot Małych Stóp”, „Nieustające wakacje”, „Niezniszczalni”
– 3 sale ruchowe: „Czarny Łabędź”, „Do utraty tchu”, „Tańcząc w ciemnościach” z podręcznym magazynem,
– toalety przystosowane do użytkowania przez dzieci,
– przy bloku aktywności fizycznej znajdują się cztery szatnie z prysznicami i toaletami (dwie damskie, dwie męskie) – prysznice w strefach przebieralni niedostosowane dla osób poruszających się na wózkach (brodzik);
– we wschodnim skrzydle zlokalizowana jest pracownia fotograficzna z cykloramą, aneksem kuchennym i magazynami.