deklaracja dostępności

Dom Kultury „KADR” zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego Domu Kultury „KADR”.

Data publikacji strony internetowej: 2019-01-14.
Data ostatniej dużej aktualizacji: 2023-09-05.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

Najpoważniejsze zidentyfikowane ograniczenia dostępności: 

– dokumenty archiwalne opublikowane na stronie przed 23 września 2018 r. nie są dostępne. Nie mamy prawnego obowiązku dostosowywania tych dokumentów.
Jeżeli potrzebujesz dostępu do nich skontaktuj się z nami i wskaż dokładnie, o które z nich Ci chodzi i jak powinniśmy je dostosować,
– „wirtualny spacer” nie jest dostępny cyfrowo. Zapewnienie dostępności tej funkcji oznacza bardzo wysokie koszty, które oceniliśmy jako „nadmierne obciążenie” opisane w ustawie o dostępności cyfrowej.
– w niektórych materiałach może brakować tekstu alternatywnego. Można napotkać błędy podczas klikania w linki- odnośniki przekierowujące na inne strony.

Wyłączenia

1. Dokumenty archiwalne opublikowane przed 23 września 2018r.
2. Treści zewnętrzne.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono dnia: 2019.01.14.
Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2023.09.05
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada:

Agnieszka Kuźma
e-mail: promocja@dkkadr.waw.pl
telefon: 787-086-382

Każdy ma prawo:

– zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
– zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
– wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

– dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
– wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
– wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. 

Osobą do kontaktu jest Agnieszka Kuźma, mail: promocja@dkkadr.waw.pl.
Kontaktować można się także pod numerem telefonu: 787-086-382.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności. Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

1. Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.
Budynek użyteczności publicznej – Domu Kultury „KADR” w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy, zlokalizowany przy ul. Rzymowskiego 32 w Warszawie, wraz z parkingiem podziemnym (wjazd z tyłu budynku) od ulicy Orzyckiej. Wejście główne do budynku znajduje się od strony ulicy Cybernetyki.

2. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind. Przestrzenie komunikacyjne budynku są wolne od barier poziomych i pionowych. Budynek posiada cztery kondygnacje naziemne i jedną podziemną, dwa główne trzony komunikacji pionowej: klatka schodowa KL1 wraz z windą oraz klatka schodowa KL2 wraz z windą, która powiązana jest ze strefą Sali widowiskowej.

3. Opis dostosowań, na przykładzie pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.
– dostosowanie sali kinowo teatralnej oraz zaplecza (garderoby) dla użytkowników z niepełnosprawnością;
– zapewniono możliwość wyjścia na scenę dzięki podnośnikowi dostępnemu z tyłu sceny;

4. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Garaż podziemny z dwoma miejscami dla osób niepełnosprawnych z ogólnej liczby 52 miejsc parkingowych. Wjazd z tyłu budynku od ulicy Orzyskiej. Parking płatny. Uiszczanie opłat na poziomie O w recepcji budynku. 15 minut na wyjazd po opłaceniu postoju. Komunikacja winda.

5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach. Dom Kultury „KADR” zapewnia wstęp do budynku osobie z psem asystującym. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Udogodnienia

– czytelny układ wejść do budynku;
– wejście z poziomu terenu;
– toalety dla osób z niepełnosprawnością;
– strefy budynku wyróżnione kolorystyczne i materiałowo
– łatwiejsza orientacja;
– obniżona lada recepcyjna;
– 2 windy;
– 2 klatki ewakuacyjne;
– dostosowanie sali kinowo-teatralnej oraz zaplecza dla użytkowników z niepełnosprawnością;
– zapewniono możliwość wyjścia na scenę dzięki podnośnikowi dostępnemu z tyłu sceny;
– przebieralnie oraz toalety i prysznice dostosowane do potrzeb osób niepełnoprawnych na zapleczu;
– możliwość realizacji zajęć i dla osób z różnymi niepełnosprawnościami.

Utrudnienia  

– brak oznaczeń w alfabecie Braille’a;
– prysznice w strefach przebieralni niedostosowane (brodzik);
– patio budynku na 2. piętrze bez możliwości wyjścia przez osoby poruszające się na wózkach;
– wąski przedsionek w strefie garażu podziemnego;
– brak systemu przyzywowego w toaletach;
– brak pętli indukcyjnej oraz jakiegokolwiek innego systemu do tłumaczenia języka migowego.

Poziomy budynku:

1. Poziom -1 (Podziemie)

– garaż podziemny na 52 miejsc parkingowych,
– komunikacja i klatki schodowe

2. Poziom 0 (Parter)

– przestrzeń dostępna dla użytkowników na parterze budynku może działać, jako jedna strefa domu kultury lub jako dwie niezależne: wejście do domu kultury oraz wejście do strefy foyer sali widowiskowej.

Strefa wejścia głównego

hol wejściowy zaprojektowany został jako przestrzeń dwukondygnacyjna. Przylegają do niego szatnie oraz pomieszczenie ochrony. Sala klubowa (Akumulator) z zapleczem znajduje się w południowo – wschodnim narożniku kondygnacji. Hol wejściowy łączy się z przestrzenią wielofunkcyjną – miejscem spotkań, rozmów, wydarzeń, odpoczynku etc. Do przestrzeni tej przylegają ogólnodostępne toalety oraz sala kameralna „Marzyciel”.

Część widowiskowa

sala widowiskowa posiada stałą widownię na 252 osób oraz scenę z kieszenią i przestrzenią obsługi technicznej.

Poziom +1 (Pierwsze Piętro)

– pierwsze piętro otwiera się w formie antresoli na przestrzeń holu wejściowego,
– pokoje administracyjne biurowe i administracyjno-techniczne rozmieszczone są wzdłuż wewnętrznej komunikacji,
– internetowy świat kultury jest otwartą przestrzenią na antresoli wewnątrz holu głównego,
– na końcu antresoli znajduje się wejście do pomieszczeń przestrzeni młodzieżowej „MALL” z niezbędnym zapleczem,
– sala edukacyjna komputerowa „Matrix”
– toalety na parterze tak, jak na pierwszym i drugim piętrze zgrupowano wokół wspólnego pionu,
– na pierwszym piętrze, dostępnym z części technicznej klatką KL3 lub podnośnikiem W3, zlokalizowano garderoby, magazyn kostiumów, a także reżyserkę kabiną projekcyjną.

Poziom +2 (Drugie Piętro)

– na osi komunikacji znajduje się sala konferencyjna na 49 osób z krzesłami.
– 4 pokoje biurowe pracowników zajmujących się działalnością programową, są skumulowane w jednym miejscu, jako blok w reprezentacyjnej przestrzeni holu,
– stolarnia , pracownie ceramiczne i pracownie plastyczne,
– galeria wystaw,
– w drugim skrzydle umieszczono sale języków obcych oraz blok sal edukacyjnych: muzycznych i plastycznych,
– w narożniku kondygnacji znajdują się kolejne sale muzyczne oraz studio nagrań z reżyserką,
– z poziomu drugiego piętra dostępne są dwa wewnętrzne patia budynku bez możliwości wyjścia przez osoby poruszające się na wózkach;

Poziom +3 (Trzecie Piętro)

– 3 sale edukacyjne: „Tupot Małych Stóp”, „Nieustające wakacje”, „Niezniszczalni”
– 3 sale ruchowe: „Czarny Łabędź”, „Do utraty tchu”, „Tańcząc w ciemnościach” z podręcznym magazynem,
– toalety przystosowane do użytkowania przez dzieci,
– przy bloku aktywności fizycznej znajdują się cztery szatnie z prysznicami i toaletami (dwie damskie, dwie męskie) – prysznice w strefach przebieralni niedostosowane dla osób poruszających się na wózkach (brodzik);
– we wschodnim skrzydle zlokalizowana jest pracownia fotograficzna z cykloramą, aneksem kuchennym i magazynami.

Informacje dodatkowe

Na portalu istnieją ułatwienia przeglądania treści przez osoby niedowidzące: zmiana wielkości czcionki, zmiana kontrastu. Strona jest sukcesywnie udoskonalana pod kątem dostępności.

W przypadku pojawienia się problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.


Strona DK KADR prowadzi Biuletyn Informacji Publicznej (BIP), a jej bezpośredni odnośnik do przedmiotowej strony znajduje się w stopce strony głównej DK KADR.
Strona internetowa BIP jest zgodna z wymogami ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Zapewnia ona zgodność w zakresie dostępu dla osób niewidomych i niedowidzących, spełnia wymagania WCAG 2.1 oraz pełną walidację W3C.

Strona DK KADR prowadzi strony na: Facebooku, Instagramie oraz udostępnia filmy na YouTube.

Strony są częściowo zgodne z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

– brak opisów alternatywnych do zdjęć i grafik, z których skorzystają osoby niewidome,
– brak transkrypcji tekstowych materiałów audio i filmów,
– stronach można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych,
– kod może być niezgodny ze standardem sieciowym HTML.