polityka prywatności

INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W trosce o ochronę Państwa danych osobowych przedstawiamy informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych gromadzonych w ramach strony Domu Kultury „KADR” w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy https://dkkadr.waw.pl .

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych jest:

Dom Kultury „KADR” w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy,
ul. W. Rzymowskiego 32
02-697 Warszawa,

NIP: 521-14-42-401,
Regon: 000841120

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: iod@dkkadr.waw.pl

Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania przez administratora Państwa danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z tym przetwarzaniem.

Cele i podstawy przetwarzania

W związku z realizacją zadań statutowych Domu Kultury „KADR” w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe przede wszystkim w związku z realizacją:

– obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych – realizacja obowiązku prawnego
sporządzenia i przechowywania dokumentacji (przesłanka art. 6 ust. 1 lit. c RODO) związanego z publikacją informacji oraz dostępu do informacji w postaci danych zgromadzonych podczas nawiązywania połączeń z naszą stroną (IP, informacje o przeglądarce, informacje o wyszukiwaniach i odwiedzanych stronach, pliki cookie),

– zawartej umowy – potwierdzenie wykonania zobowiązań (przesłanka art. 6 ust. 1 lit. b RODO) w przypadku gdy korzystania z funkcji zapisywania się na zajęcia lub wydarzenia przez nas organizowane,

– wyrażonej przez Państwa zgody  w związku z przesłaniem przez Panią/Pana formularza –
(przesłanka art. 6 ust. 1 lit. a RODO). przesłanie formularza kontaktowego, zapisanie do newsletter.

W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie przysługuje Państwu prawo do wycofania tej zgody. Wycofanie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody lub odmowa jej wyrażenia spowoduje, że administrator danych nie będzie przetwarzał Państwa danych w celach wynikających ze zgody. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych, ma zastosowanie między innymi do danych otrzymanych: poprzez formularze elektroniczne, w ramach umów z klientami (tylko dane kontaktowe) w zakresie działań zakupowych, sprzedażowych lub marketingowych (np. w ramach spotkań lub korespondencji biznesowej, w ramach konferencji lub innych eventów, przetargów, negocjacji itp.). Dane osobowe mogą być przetwarzane na potrzeby procesu rekrutacji. Wypełnienie formularza rekrutacyjnego jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach aktualnych i przyszłych rekrutacji prowadzonych przez DK KADR na podstawie art.6 ust.1 lit. a) RODO przed okres nie dłuższy niż 24 miesiące.


Skąd mamy dane osobowe

DK KADR może otrzymać dane kontaktowe bezpośrednio od osoby, której te dane dotyczą (np. poprzez formularze elektroniczne, newsletter) lub gromadzi z wykorzystaniem mechanizmów logowania. W przypadku bezpośredniego kontaktu ma Pani/Pan pełną kontrolę nad zakresem danych udostępnianych DK KADR. W przypadku udostępnienia danych przez inną osobę, zbierane zwykle są tylko podstawowe dane kontaktowe związane z chęcią udziału w zajęciach, wydarzeniach W przypadku podwykonawców i współpracowników z: działalnością zawodową , Gromadzone dane obejmują: IP, informacje o uzytej przeglądarce, data i czas przeglądania, informacje o przeglądanych stronach, informacje z formularzy, imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, stanowisko lub funkcję, firmę oraz ewentualnie inne dane wynikające z podjętych na stronie działań w związku, z którymi następuje udostępnienie danych osobowych osoby.

Okres przechowywania danych

Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe przez okres realizacji zadania, do którego dane osobowe zostały zebrane, a następnie będą przechowywane zgodnie z przepisami ustaw właściwych dla rodzaju przetwarzanych danych oraz zawartymi umowami lub wyrażonymi zgodami.

Prawa

Zgodnie z przepisami RODO przysługuje Pani/Panu prawo (o ile konieczność ich przetwarzania
nie wynika z innych obowiązków prawa) do:

– zgłoszenia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania danych osobowych,
– dostępu do danych,
– sprostowania danych,
– usunięcia danych,
– ograniczenia przetwarzania danych,
– przenoszenia danych,
– sprzeciwu (gdy podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora),
– cofnięcia zgody (gdy podstawą przetwarzania jest zgoda).

Realizacja tych uprawnień zależy od warunków określonych w RODO oraz przepisów prawa.
W przypadku odmowy uwzględnienia żądania otrzyma Pani/Pana odpowiedź z uzasadnieniem odmowy. W celu realizacji Pani/Pana uprawnień, prosimy o kontakt zgodnie z informacjami wskazanymi w niniejszej informacji.

Inne informacje

Przetwarzane dane osobowe nie są wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do profilowania.

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, właściwego w zakresie ochrony danych osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO.