RODO

Klauzula informacyjna RODO

Administrator Danych Osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest: Dom Kultury „KADR” w Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy, ul. Wincentego Rzymowskiego 32, 02-697 Warszawa. 

W celu dbałości o prawidłowość przetwarzania danych został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych (IOD), który w imieniu Administratora nadzoruje sferę przetwarzania danych osobowych.

IOD można kontaktować się pod adresem e-mail: iod@dkkadr.waw.pl.

Przetwarzanie Danych Osobowych

Domu Kultury „KADR” wykonuje zadania publiczne o charakterze kulturalnym, sportowym i rozrywkowym. Dane gromadzone i przetwarzane są w celu realizacji zadań wynikających z przepisów prawa oraz działalności statutowej. Państwa dane przetwarzane na podstawach prawnych m.in ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, obowiązków i zadań zleconych przez instytucje nadrzędne wobec domu kultury, na podstawie zawartych umów oraz wyrażonych zgód. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w ściśle określonym, minimalnym zakresie niezbędnym do osiągnięcia celu, o którym mowa powyżej. W zależności od czynności przetwarzania, któremu poddawane są Państwa dane osobowe, podanie danych osobowych może być dobrowolne, niezbędne do realizacji umowy lub wymagane przepisami prawa.

Odbiorcy Danych

Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być firmy następujących kategorii:

– obsługujące rezerwację zajęć/warsztatów,
– obsługujące sprzedaż biletów,
– hostingowe,
– IT,
– obsługujące monitoring wizyjny,
– wysyłki biuletynów internetowych,
– uprawnione organy administracji publicznej na podstawie przepisów prawa.

Przechowywanie Danych

Dane osobowe przetwarzane i przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu, dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez ustawy kompetencyjne, tj.:

– zebrane na w oparciu o zgodę (do czasu ustania celu na jaki zostały zebrane lub do wycofania zgody),
– dane finansowo-księgowe, rozliczenia z klientami (do 6 lat od wytworzenia informacji),
– dane związane z udziałem w zajęciach wydarzeniach (przez okres udziału w zajęciach, wydarzeniach oraz do 3 lat od zakończenia w nich udziału).

Wymagania Dotyczące Podania Danych

Podanie przez Państwa danych osobowych jest:

– obowiązkowe, jeżeli tak zostało określone w umowie lub jest niezbędne do jej zawarcia,
– obowiązkowe, jeżeli tak określono w przepisach prawa,
– dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie zgody.

Konsekwencją niepodania danych może być brak możliwości realizacji określonych czynności lub brak możliwości zawarcia umowy (np. udziału w zajęciach).

Prawa Osób

Każda osoba, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, ma możliwość (prawo do):

– dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych,
– sprostowania (poprawiania) danych osobowych,
– usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym),
– ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
– przenoszenia danych,
– sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

Z powyższych uprawnień można skorzystać w siedzibie Administratora, pisząc na adres Administratora lub drogą elektroniczną kierując korespondencję na adres poczty elektronicznej IOD.

Przekazywanie Danych Poza Obszar EU

Administrator przewiduje taką możliwość, ale tylko i wyłącznie za Państwa zgodą, jeżeli jesteście uczestnikami projektów międzynarodowych, których zasięg wykracza poza kraje należące do EU. Każdorazowo informacja będzie znajdować się w regulaminie. Korzystając z usług podmiotów, z którymi współpracujemy prosimy o zapoznanie się z regulaminami tych usług.

Profilowanie oraz Zautomatyzowane Podejmowanie Decyzji

Państwa dane nie podlegają zautomatyzowanym decyzjom ani nie są profilowane.

Monitoring Wizyjny

W celu zapewnienia bezpieczeństwa osób, mienia oraz danych i informacji budynek Domu Kultury „KADR” w Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy oraz jego bezpośrednie otoczenie objęte są monitoringiem wizyjnym. Administratorem danych systemu monitoringu jest Dom Kultury „KADR” w Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy.

Chcę Wiedzieć Więcej

Szczegółowe podstawy konkretnych przypadków przetwarzania danych osobowych i ewentualnym obowiązku lub dobrowolności ich podania oraz potencjalnych konsekwencjach ich niepodania, można otrzymać od naszych pracowników, zapoznając się z regulaminem imprez lub kierując zapytanie na adres kontaktowy IOD lub Administratora.

Prawo Do Wniesienia Skargi

Jeżeli uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych przez Administratora odbywa się, narusza obowiązujące prawo, wówczas przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Organem właściwym Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Aktualny Kontakt do organu nadzorczego oraz sposobie wniesienia skargo umieszczony jest na stronie https://uodo.gov.pl/

Dane IOD

Inspektor Ochrony Danych
Wioletta Nowickaiod@dkkadr.waw.pl